Vispārīgie noteikumi

Noteikumi un to darbības laiks

Šie tipveida noteikumi ir spēkā pasūtījumiem, kas ir veikti interneta veikalā gamedirect.lv (turpmāk INTERNETA VEIKALS) latviešu, angļu vai krievu valodā, starp personu (turpmāk PIRCĒJS), kas veic pasūtījumu un SIA GAME & GAME (turpmāk PĀRDEVĒJS). Esošie līguma noteikumi ir spēkā sākot no 21.08.2012.

Distances līgums

Distances līgums ir vienošanās starp PATĒRĒTĀJU (PTAL 1. panta 3. punkts) un pārdevēju (PTAL 1. panta 5. punkts) vai pakalpojuma sniedzēju (PTAL 1. panta 4. punkts), pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu ar adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību.

Distances līguma spēkā stāšanās
Distances līgums skaitās stājies spēkā, kā tikko PATĒRĒTĀJS ir veicis pasūtījumu ar Interneta, telefona vai citu tehnoloģisko līdzekļu palīdzību un ir saņēmis no PĀRDEVĒJA apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

Gadījumos, kad interneta vietnē GAMEDIRECT.lv pasūtīto preci, pircējs apmaksā un saņem GAMEDIRECT.lv klientu centrā, tiek izsniegti šādi preces iegādes apliecinoši dokumenti:

 • Kases čeks;
 • Preču pavadzīme;
 • Garantijas talons (ja tāds nepieciešams).

* Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircēja norādītajā adresē, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu.

 • Distances līguma izpildes laiks

  PĀRDEVĒJS apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk, kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no PATĒRĒTĀJA, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja PĀRDEVĒJS nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka PATĒRĒTĀJA pasūtītā prece nav pieejama, tad PĀRDEVĒJA pienākums ir informēt par to PATĒRĒTĀJU. Tādā gadījumā PĀRDEVĒJS var piedāvāt PATĒRĒTĀJAM ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.

 • Atteikuma tiesības

  Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 – „Noteikumi par distances līgumu”. Atteikuma tiesības attiecībā uz distances līgumu:

  1. Patērētājam ir tiesības izmantot Atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības izmantojamas 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu, vai no līguma noslēgšanas dienas, ja par pirkumu daļēji vai pilnībā maksā izmantojot Patērētāja kreditēšanas līgumu. Atteikuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izmantojamas arī attiecībā uz Patērētāja kreditēšanas līgumu.
  2. Patērētājs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma informē pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
  3. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs nodrošināt patērētājam iespēju pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē elektroniskā veidā aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Šādā gadījumā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju (tai skaitā elektronisko pastu), nekavējoties paziņo patērētājam par atteikuma saņemšanu.
   Atteikuma tiesības izmantojamas iesniedzot Pārdevējam atteikuma veidlapu, kas pieejama šeit.
  4. Patērētājs nosūta preci atpakaļ pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai nodod to pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.
  5. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar šā panta otro daļu saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā patērētājam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja patērētājs, izņemot gadījumus, kad patērētājs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un patērētājam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.
  6. Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis patērētāju, ka izmaksas jāsedz patērētājam.
  7. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Patērētājs nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  PATĒRĒTĀJS nevar izmantot Atteikuma tiesības Noteikumu par distances līgumu 22. punktā minētajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

  • pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;
  • preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
  • prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
  • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  • patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
  • līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.
  • Ja PATĒRĒTĀJS vēlas atgriezt preci, kura neatbilst distances līguma noteikumiem, tad PATĒRĒTĀJAM jāaizpilda prasījuma pieteikuma veidlapa un jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā.

  PATĒRĒTĀJS ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

 • Prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci

  Atgadinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laika no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

  Patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci:

  1. Interneta veikalā piedāvātajām precēm ir spēkā ražotāja sniegtā garantija. Garantijas termiņš un citi noteikumi ir norādīti precei pievienotajos garantijas dokumentos. Garantija neietekmē tiesības, kas Patērētājam piešķirtas ar normatīvajiem aktiem.
  2. Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas, Patērētājs atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam vai Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes. Par preces iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad ražotājs vai Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.
  3. Ja PATĒRĒTĀJS vēlas atgriezt preci, kura neatbilst distances līguma noteikumiem, tad PATĒRĒTĀJAM jāaizpilda prasījuma pieteikuma veidlapa un jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā.
  4. Piesakot ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

 

 • Sūdzību izskatīšanas kārtība

  Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi info@gamedirect.lv vai lūdzam sūdzību iesniegt rakstveidā, nosūtot uz šādu adresi: Rīga, Dammes iela  28-2, LV-1069. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

  Gadījumā, ja iesniegtā sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

  1. Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
  2. Iesnieguma iesniegšanas datumu
  3. Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

   

 

Kā iepirkties Interneta veikalā GAMEDIRECT.lv

 1. Cenas

  Visas cenas precēm INTERNETA VEIKALĀ uzrādītas eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli. Izmaksas par preču piegādi PIRCĒJAM nav iekļautas preces cenā.

 2. Valodas

  INTERNETA VEIKALA PIRCĒJIEM ir dota iespēja veikt pasūtījumu un noslēgt distances līgumu latviešu, angļu vai krievu valodā.

 3. Pasūtījuma noformēšana

  PIRCĒJAM ir iespēja iegādāties jebkuru izvēlētu preci INTERNETA VEIKALĀ, pasūtot to Internetā GAMEDIRECT.lv, pa tālruņi +371 26991125 vai pa elektronisko pastu info@gamedirect.lv.  Pasūtījuma noformēšanas kārtība Internetā:

  • Pasūtījuma veikšanai nav nepieciešams reģistrēties sistēmā kā lietotājam, taču reģistrēto lietotāju priekšrocības ir tās, ka var sekot līdzi pasūtījumam savā profilā, atkārtoti iepērkoties nav atkārtoti jāievada savi dati un ir pieejama iepriekšējo pirkumu vēsture.
  • Pasūtījuma veikšana notiek šādā secībā:

            Grozs – Piegāde – Apmaksa – Apstiprinājums

  • Izvēloties preci, ko vēlaties iegādāties, spiediet uz pogas “Ielikt grozā”;
  • Kad prece ielikta grozā, lapas augšpusē spiediet uz groza ikonas un atvērsies Jūsu iepirkumu grozs;
  • Preču vienību skaitu Jūs variet mainīt spiežot uz pogām “+” un “-”  un apstiprinot savu izvēli ar “Apstiprināt”.
  • Ja esot grozā, vēlaties pievienot citas preces, spiediet uz pogas “Turpināt iepirkties”;
  • Ja vēlaties noformēt pasūtījumu, spiediet uz pogas “Veikt pasūtījumu”;
  • Nākamajā solī Jums būs jāaizpilda piegādes informācija – jānorāda preču saņēmējs, jāapstiprina sistēmas lietošanas noteikumi un jānorāda vēlamais piegādes veids. Zem izvēlētā piegādes veida Jūs variet norādīt savas piezīmes. Kad izvēle veikta, spiediet pogu “Turpināt”;
  • Nākamajā solī Jums jāizvēlas vēlamais apmaksas veids. Kad izvēle veikta, spiediet pogu “Turpināt”;
  • Pēdējā solī Jūs redzēsiet pasūtījuma kopsavilkumu. Ja nepieciešams veikt izmaiņas kādā no soļiem, spiediet pogu “Atpakaļ” vai tieši ejiet uz Jūsu interesējošo procesa soli, spiežot uz procesa soļiem.
  • Ja visa aizpildītā informācija ir korekta, spiediet pogu “Nosūtīt pasūtījumu”.
  • Pēc pasūtījuma nosūtīšanas Jūs saņemsiet uz pasūtījumā norādīto e-pastu apstiprinājumu par to, ka pasūtījums ir saņemts un tālākās norādes.
  • Visos pasūtījuma noformēšanas posmos GAMEDIRECT.LV lietotājam ir iespēja rediģēt ievadītos datus, atgriežoties vienu vai vairākus soļus atpakaļ. Jebkuras kļūdas, kuras atrastas pēc pasūtījuma apstiprināšanas, PIRCĒJS var izlabot kontaktējoties ar interneta veikala menedžeriem pa tālruņi info@gamedirect.lv.

  Apsveicam! Jūs esat veicis savu pirmo pasūtījumu un vienlaicīgi esiet kļuvis par GAMEDIRECT.LV reģistrētu lietotāju. Vēstule, kas apstiprina Jūsu reģistrāciju un pasūtījumu, nosūtīta uz Jūsu  norādīto elektroniskā pasta adresi. Paldies par pirkumu!

 4. Tehniskie līdzekļi informācijas ievadkļūdu noteikšanai un labošanai pirms pasūtījuma izdarīšanas

 

Noslēgtā līguma glabāšanas nosacījumi

PĀRDEVĒJS neglabā noslēgtos līgumus par GAMEDIRECT.LV iegādātām precēm

 

Kontaktinformācija un rekvizīti

Adrese:Kurzemes prospekts 132, Rīga, LV-1069
Tālrunis:+371 29533053
E-mail:info@gamedirect.lv
Nosaukums:SIA GAME & GAME
Juridiskā adrese:Dammes iela 28-2, Rīga, LV-1069
Faktiskā adrese:Kurzemes prospekts 132, Rīga, LV-1069
Reģistrācijas Nr.:40103578199
Reģistrēts:2012.gada 21.augustā
PVN:LV40103578199
Konta Nr.:LV18HABA0551033951633
Bankas kods:HABALV22
Banka:Swedbank AS