Privātuma politika

 1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA Game & Game (turpmāk tekstā – GAMEDIRECT.LV), registrācijas numurs 40103578199, juridiskā adrese: Rīga, Dammes iela 28-2, LV-1069, mājaslapas adrese: www.gamedirect.lv.
 2. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā GAMEDIRECT.LV vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Aktuālā privātuma politikas versija tiek publicēta   mājas lapā GAMEDIRECT.LV, sadaļā Privātuma politika.
 3. Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
 4. GAMEDIRECT.LV ir tiesīga apstrādāt šādus personu datus:
  1. Vārds, uzvārds, personas kods, piegādes adrese, deklarētās dzīvesvietas adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
  2. Personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
  3. Komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar GAMEDIRECT.LV;
  4. Klienta IP adreses informācija.
 5. Klienta personas datu apstrādes pamats:
  1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem.
  2. Klientu pasūtījumu izpilde un darījuma noformēšana – lai GAMEDIRECT.LV varētu izpildīt klienta pasūtījumu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pasūtījuma sagatavošanas laikā vai pirms tās.
  3. GameDirect leģitīmas intereses – GAMEDIRECT.LV ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams 6.e.-6.g.punktos norādīto darbību veikšanai.
 6. GameDirect apstrādā Klienta personas datus šādā nolūkā:
  1. Piedāvājumu sagatavošanai;
  2. Pārdošanas darījumu noformēšanai;
  3. Piegādes nodrošināšanai;
  4. Klientu informēšanai par jaunumiem un aktuālajiem piedāvājumiem;
  5. Klienta sūdzību izskatīšanai saistībā ar pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem;
  6. Biznesa plānošanai un analītikai;
 7. GameDirect iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
  1. Iegādājas produktus vai pakalpojumus GAMEDIRECT.LV veikalos vai interneta veikalā, veicot Klienta identifikāciju;
  2. Pierakstās jaunumu saņemšanai no GameDirect;
  3. Jautā produktu vai pakalpojumu piedāvājumu vai sazinās ar GAMEDIRECT.LV saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
  4. Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
 8. Klienta personas datu nodošana trešajām pusēm
  1. Preču piegādei – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nr., piegādes adrese.
  2. GameDirect ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.
  3. GameDirect izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.
  4. GameDirect maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.
 9. Personas datu glabāšanas ilgums
  GameDirect glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  1. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
  2. kamēr GameDirect pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  3. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā GameDirect var realizēt savas leģitīmās intereses.
 10. Datu drošība un datu labošana
  1. Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi GameDirect, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
  2. Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.
  3. GAMEDIRECT.LV interneta veikala lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: info@gamedirect.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.
  4. Klientam ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz epasta saites vai nosūtot informāciju uz epastu: info@gamedirect.lv;
  5. GameDirect neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no GameDirect, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.